nedeľa 7. januára 2024

800 rokov Greccio (#800Greccio)

Želám vám radostný deň! 

A ešte stále požehnané Vianoce. Ja viem, dnes je už nedeľa Krstu Krista Pána, teda posledný deň liturgického Vianočného obdobia. Ale tento rok budem prežívať "Vianoce" až do posledného možného dňa, kedy podľa liturgických predpisov môže byť v kostoloch vianočná výzdoba, ak je ešte pekná - do Hromníc. A viete prečo? Lebo až do Hromníc (2. februára 2024) trvá oslava výročia prvých jasličiek v talianskom Greccio spojená s možnosťou získať plnomocné odpustky v ktoromkoľvek františkánskom kostole. Podmienkou je pomodliť sa pri jasličkách (a samozrejme dodržať tzv. "obvyklé podmienky").

Hneď vám to vysvetlím podrobnejšie...

Príbeh o prvých jasličkách v Greccio, Františkánsky kostol, BA

Práve pred 800 rokmi, v decembri 1223, sa svätý František rozhodol sláviť vianočnú liturgiu špeciálnym spôsobom. Prečítajme si, ako túto udalosť opisujú spisy o svätom Františkovi.

1223 - 2023 Jasličky v Grecciu

V tomto ohľade si zaslúži večnú pamäť a zbožnú oslavu to, čo svätec vykonal tri roky pred svojím slávnym prechodom v mestečku Greccio v deň narodenia nášho Pána, Ježiša Krista. 

V tom kraji žil muž dobrej povesti a ešte lepšieho života menom Ján, ktorý bol blahoslavenému Františkovi veľmi drahý, pretože hoci bol urodzeného pôvodu a veľkej vážnosti v tom kraji, cenil si väčšmi šľachetnosť ducha než rodu. Približne pätnásť dní pred vianočnými sviatkami zavolal ho blahoslavený František, ako to často robieval, a povedal mu: "Ak chceš, aby se v Grecciu oslávili Pánov sviatok, choď napred a priprav, čo ti poviem. Chcel by som sláviť spomienku toho dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, a na vlastné oči vidieť, aké nepohodlie a núdzu muselo strpieť toto novorodeniatko, keď bolo uložené do jasieľ, keď pri ňom stál vôl a osol a keď ležalo na sene". Hneď ako to dobrý a vernú muž počul, ochotne sa vybral pripraviť na určenom mieste všetko potrebné podľa priania vysloveného svätcom. 

I nadišiel deň radosti a čas veselosti! Boli pozvaní bratia z rozličných miest. Muži a ženy z tej oblasti prichádzali s jasaním, každý podľa svojich možností niesol v ruke sviecu alebo pochodeň, aby osvetlili tú noc, v ktorú sa na nebi zaskvela tá jasná hviezda, ktorá osvecuje všetky dni a časy Napokon prišiel František a našiel všetko pripravené podľa svojho priania a zažiaril od radosti. Vtedy postavili jasle, vystlali ich senom a priviedli vola a oslíka. Tento dojímavý obraz je poctou jednoduchosti, povýšením chudoby, velebou pokory a z Greccia sa stáva sťaby nový Betlehem. 

Táto noc je jasná ako deň a očarujúca pre ľudí i zvieratá. Ľud sa zbieha a teší sa z pohľadu na obnovené tajomstvo s radosťou, akú pretým nezažil. Les sa ozýva piesňami a odpovedajú im výkriky plesajúcich. Bratia prespevujú vybrané chvály a celá noc zvučí jasaním. Boží svätý stojí pred jasličkami, plný vzdychov, skrúšený vo svojej zbožnosti a prekypujúci neobyčajnou radosťou. Kňaz slávi slávnostnú omšu nad jasľami a prežíva doteraz nepoznanú útechu. 

František si oblieka diakonské rúcho, lebo bol diakonom, a zvučným hlasom spieva sväté evanjelium. A jeho hlas, mocný hlas, sladký hlas, jasný a zvučný hlas, pozýva všetkých k túžbe po výšinách. Potom sa prihovára k okolostojacim a ľúbeznými slovami káže o narodení chudobného Kráľa a o maličkom mestečku Betleheme. Často, keď chcel vysloviť meno Ježiša Krista, rozohnený nebeskou láskou ho nazýval "Betlehemským dieťaťom" a slovo Betlehem pri tom vyslovoval tak, že si naplnil ústa viac nežným citom než hlasom a vyšiel z neho zvuk, akoby zabľačalo jahniatko. A vždy keď povedal "Betlehemské dieťatko" alebo "Ježiš", olizol si pery jazykom, akoby chcel udržať a vychutnať sladkosť tých slov. 

V hojnosti sa prejavili dary Všemohúceho a jeden z prítomných, človek čnostného života, mal nezvyčajné videnie. Zdalo sa mu, že v jasliach ležalo dieťa bez života. František sa k nemu priblížil a prebudil ho akoby z hlbokého spánku. Zázračné videnie vôbec neprotirečilo skutočnosti, pretože malý Ježiško zabudnutý v srdciach mnohých, vďaka Božej milosti bol prebudený prostredníctvom jeho služobníka svätého Františka a spomienka naňho zostala hlboko vtlačená do pamäti ľudí.  

Keď sa skončilo ono slávnostné bdenie, všetci sa vrátili do svojich domovov naplnení nevýslovnou radosťou. 

(1CEL 30)

Odpustky - informačný panel
Františkánsky kostol, BA

Pri príležitosti tohto "800-ROČNÉHO JUBILEA VIANOČNÝCH SVIATKOV V GRECCIO, KTORÉ SLÁVIL SV. FRANTIŠEK Z ASSISI" je možné vo všetkých kostoloch spravovaných františkánskou rodinou (za obvyklých podmienok) od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 získať plnomocné odpustky

Podmienkou je navštíviť niektorý františkánsky kostol a pomodliť sa pred tam vystavenými jasličkami. 

Doslovné vyhlásenie Apoštolskej penitenciárie: 

Dekrét o vyhlásení plnomocných odpustkov

Na zveľadenie zbožnosti a spásy veriacich udeľuje Apoštolská penitenciária mocou zvláštnych právomocí v najsvätejšom Kristovi a našom Pánovi, z Božej prozreteľnosti najvyšším veľkňazom pápežom Františkom odpustky. 

Pápež, pohnutý prosbami a pred časom oslovený dôstojnými otcami ministrami z Konferencie františkánskej rodiny pri 800. výročí vytvorenia jasličiek, ktoré v r. 1223 sv. František Assiský v Grecciu prvý zhotovil, z nebeských pokladov cirkvi láskavo udeľuje úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijať Eucharistiu, modlitba na úmysel Svätého Otca).

Nadobúdajú sa veriacimi preniknutými skutočným pokáním a láskou od sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2023 až do dňa Obetovania Pána 2. februára 2024. 

Toto sa vzťahuje aj na príhovor za duše v očistci. Ak pútnici jednotlivo alebo po skupinách navštívia ktorýkoľvek kostol františkánskej rodiny na celej zemi a zúčastnia sa náboženských obradov na výročnej oslave, alebo aspoň sa tam pred vystavenými jasličkami primerane dlhým časom venujú zbožnému uvažovaniu, má sa toto uvažovanie uzavrieť Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha) a vzývaním Svätej rodiny Ježiša Márie a Jozefa a sv. Františka Assiského. 
Starí, chorí a všetci, ktorí pre slabosť nemôžu vyjsť z domu môžu dosiahnuť tiež plné odpustky po zrieknutí sa každého hriechu a pokušenia, hneď ako je to možné dodržať tri zvyčajné podmienky, a ak sa duchovne spojili s jubilejným slávením svojimi modlitbami, bolesťami a inými ťažkosťami vlastného života a obetovali ich milosrdnému Bohu. 

Týmto dekrétom sa priblíži k nasledovaniu milosti cez kľúče cirkvi a ľahšie sa vykročí k pastoračnej starostlivosti, k čomu táto Penitenciária naliehavo vyzýva otcov z františkánskej rodiny, aby sa pohotovo a obetavo pribrali k sláveniu odpustkov. 

Dané v Ríme z paláca Apoštolskej penitenciárie 14. novembra 2023.

A tak teraz budem chodiť tak často ako sa mi bude dať – vždy do niektorého františkánskeho kostola k jasličkám. Ponoriť sa do modlitby a nábožného uvažovania. Chváliť Boha a ďakovať mu za všetky dary, ktoré nám dáva. Predovšetkým za dar jeho samého v podobe jeho Syna Ježiša, ktorého narodenie oslavujeme počas Vianoc. Za dar jeho prítomnosti v našom živote a našom srdci... A nadovšetko za dar Eucharistie, v ktorej živý Ježiš, pravý Boh a celý človek, vstupuje pod spôsobom chleba a vína do nášho srdca, aby prebýval s nami tak blízko, ako mu to dovolíme. 

Chcem ďakovať za dar Vianoc – každoročného sviatku, kedy si aj ľudsky sprítomňujeme tento nesmierny dar. Za dar jeho svätých, predovšetkým jeho matky Márie a svätého Jozefa, ktorý sa o neho staral po narodení a za svätého Františka, ktorý svojim príkladom a svojimi modlitbami znovu prebúdza malého Ježiša k životu v našich srdciach. 

Aj na Námestí sv. Petra je výjav z jasličiek v Greccio. 
(Zdroj: tvlux.sk)


A tak aj vám želám, aby živý Ježiš, Láska, žil vo vašich srdciach a vašich domácnostiach nielen počas dní vianočných osláv, ale po celý rok a každý rok. A ja si dávam predsavzatie, že čím skôr prispejem na blogu obrázkami z viacerých františkánskych ustanovizní, ktoré mám v dosahu (na sociálnych sieťach zdieľam túto tému s hashtagom #800greccio). Tak ostaňte na prijme. A ak máte tú možnosť, zájdite aj vy do niektorého františkánskeho kostola pomodliť sa pri tamojších jasličkách. Budú ich mať vystavené až do sviatku Obetovania Pána – 2. februára. 

Radostné dni! 


..............................................
O týchto františkánskych miestach s betlehemom som už napísala:

Relevantné články z iných zdrojov (priamo od františkánov):

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...