piatok 31. marca 2017

Krížová cesta - LurdyJe piatok. A ako som sľúbila, aj dnes sa podelím o pohľad na krížovú cestu - tentoraz z Lurd. Cesta na kalváriu tu vedie okolo kopca vedľa Baziliky Nepoškvrneného Počatia. Kým sa vyštveráte až na vrchol a späť, prejdete možno dva kilometre. Ale tá cesta určite stojí za to. A keďže sme pri každom súsoší ostali chvíľu stáť v rozjímaní, ani sa nám nezdalo, že sa nejako veľmi namáhame.

Výjavy jednotlivých zastavení sú tvorené bohatými súsošiami v nadživotnej veľkosti z kovu zlatej farby. Okrem Ježiša a dôležitých postáv, ktorých sa samotné zastavenie týka sú tu výrazné postavy rímskych vojakov i rozhnevaných židov, ktorí si žiadali ukrižovanie Ježiša.

Keď sme pri návšteve Lurd prechádzali od jedného zastavenia k druhému, bola som až prekvapená, ako veľa ku mne jednotlivé výjavy hovorili. Počas tejto jedinej modlitby som dostala toľko inšpirácií, ako niekedy ani pri niekoľkých modlitbách krížovej cesty.

Pozvanie na krížovú cestu

Prvé zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť.

Prijal odsúdenie od ľudí. Nespravodlivé. Hriešne. Prijal ho nie z nutnosti, pretože sa nedalo inak, lebo nenašiel spôsob, ako sa brániť. Nie, prijal nespravodlivé odsúdenie, lebo sa tak rozhodol vo svojom srdci. Z lásky. Ako obetu za nás hriešnikov.

Ježišu, pomôž mi prosím, prijímať odsúdenie od ľudí s podobne čistým srdcom a všetky nepríjemné pocity s tým spojené obetovať tebe, za pokoj - vo svete i v srdciach ľudí, v srdciach nespravodlivých hriešnikov.

Druhé zastavenie: Pán Ježiš prijíma kríž na svoje plecia.


Pri pohľade na tento výjav ma až zarážalo ako ochotne Ježiš vystiera ruky, aby vzal svoj kríž. Takmer by sa žiadalo povedať "s nadšením". Tak veľmi túži po spáse duší. Aj ja by som chcela takto ochotne prijímať ťažkosti života - ten svoj kríž. Z lásky. Z lásky k Ježišovi. Z lásky k dušiam. Nech On pretaví všetky moje bolesti na večnú radosť pre tých, ktorí to potrebujú.

Tretie zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.Ježiš padá. Aj my často padáme. Dôležité je znovu vstať... Ale dnes ma pri pohľade na súsošie viac zaujali výrazy okolitých postáv. Rímski vojaci sú indiferentní, žiadne emócie, robia si len svoju prácu. Ale výraz Žida vpravo (predstaviteľ vyvoleného národa) prezrádza neuveriteľnú zlosť. A Ježiš miluje jedných i druhých, miluje každého z nás. Bez rozdielu. 

Štvrté zastavenie: Ježiš sa stretáva so svojou matkou.


Bolesť v tvári matky. Podľa mojej skúsenosti, bolesť, ktorú spôsobím tým, ktorí ma milujú je väčšia ako bolesť, ktorú cítim sama. Ak ma niečo bolí, viac ma sužuje, trápenie mojich milovaných nad mojou bolesťou, než moje vlastné. A tak sa často modlím, aby ma Pán uchránil pred krížom, aby sa spolu so mnou nemuseli trápiť tí druhí - tí, ktorých milujem.

Ježiš prijal aj toto utrpenie. Dovolil, aby trpela jeho matka pohľadom na svojho umučeného syna. Aj v tomto mi je príkladom, od ktorého sa mám učiť.

Piate zastavenie: Šimon Cyrénsky pomáha Ježišovi niesť kríž.

Neviem, ako presne Šimon Ježišovi pomáhal. V niektorých evanjeliách sa píše, že Šimona prinútili, aby Ježišovi niesol kríž. Na inom mieste, si Ježiš "sám niesol kríž". Neviem, ako presne to bolo. Ale na tomto výjave to skoro vyzerá, akoby sa Šimon toho nesenia zúčastňoval len symbolicky. Ale aj tak to má zmysel. Mať účasť na kríži druhého. Niesť ho spolu s ním. Byť mu blízko. Aby vedel, že nie je sám. Aby sme prejavili lásku - akýmkoľvek spôsobom. Pretože podelená bolesť je menšia a každý prejav lásky má nesmiernu cenu.

Šieste zastavenie: Veronika utiera Ježišovi tvár

Aj tento prejav lásky Ježiš vďačne prijal. Súcit, nežnosť, odvahu vybočiť z davu. Toto zastavenie mi je už od mladosti veľmi blízke. Možno práve preto, že súcit a ochotu potešiť trpiaceho mám vždy naporúdzi, ale tá odvaha urobiť niečo, čo ostatní neschvaľujú mi často chýba. Aj tentoraz som prosila o túto odvahu. Nezľaknúť sa, ak si druhí budú o mne myslieť, alebo hovoriť niečo nelichotivé. Nebáť sa následkov, ak sa nebudem správať podľa očakávania okolia, ale podľa svojho srdca a svojho svedomia.

Siedme zastavenie: Ježiš druhýkrát padá pod krížom.


Druhý pád je zjavne hlbší, ako ten prvý. (Isto bolo tých pádov počas výstupu na Golgotu v skutočnosti viac, ako tri.) Vidno, že Ježiš je už vyčerpaný. Nevládze. Kríž je pre neho priťažký. A rozhnevaný dav mu ešte pridáva, až majú rímski vojaci viac práce s ochranou odsúdeného pred predčasným zlynčovaním... Ale pri pohľade do Ježišovej tváre vidíme lásku (aj k rozhnevanému Židovi) a odhodlanie pokračovať. Dokončiť tú krížovú cestu až do spásneho konca.

ôsme zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy.

"Dcéry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi hriechmi." To hovorí aj mne. Súcit je dobrý. Ale nemá zmysel plakať nad utrpením druhého, má zmysel mu z lásky pomôcť (aj keď len tým, že ho chytím za ruku a poviem mu, ako mi je to ľúto). A už vôbec nepomáha plakať nad Ježišom, ak zároveň neľutujeme svoje hriechy. Pretože on sa tak rozhodol - z lásky. A chce, aby jeho utrpenie prinieslo ovocie! To môže len vtedy, keď jeho výkupnú obetu prijmeme. Keď sa vzdáme všetkého, čo nás oddeľuje od Neho - od neobmedzenej Lásky a Milosrdenstva. Keď oplačeme všetky chvíle, kedy sme nekonali v jednote s Ním (s Láskou).

A ešte v jednom mi je Ježiš príkladom. Nebáť sa napomenúť druhého. Každé slovo bolo určite pre Ježiša namáhavé. Každé "zbytočné" nadýchnutie mu míňalo sily potrebné na vynesenie kríža na Golgotu. A predsa neľutoval silu a dych, aby napomenul ženy, ktoré ho oplakávali. - Ak vidím, že si niekto ubližuje, ak viem, že mu môžem poradiť, ako by mal zmeniť svoju cestu... mám nasledovať Ježišov príklad a povedať: "Ne... , ale..." Z lásky. A nie z pýchy.

Deviate zastavenie: Ježiš tretí raz padá pod krížom.Už len leží, kríž celou váhou ťaží na jeho doráňané znavené telo. Vydal všetko, už nemá síl. Len pohľad prezrádza snahu nájsť ešte zbytky sily, aby dokončil svoju úlohu. Dal všetko. A chce dať ešte viac. Pre nás. Aby každý pochopil, ako veľmi nás má rád. Aby sme našli cestu k nemu - k večnej Láske a Životu.

"Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov."

Desiate zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty.


Postŕhali z neho šaty. Tým obnovili mnohé rany, ktoré už stihli zaschnúť. Obnovila sa ďalšia bolesť. Telesná i duševná. Stojí tu nahý. Úplne odhalený. Nie zo svojej vôle, ale z vôle ľudí.

Niekedy si hovorím, že chcem byť otvorená, ukázať sa v pravdivom svetle. Ale keď niekto z ľudí odhalí to, čo by som chcela skryť... vadí mi to. Oj, ako veľmi mi to vadí! Chcela by som (pred ľuďmi, pred sebou, i pred Bohom) vyzerať dobre. Nahovárať si, že som dobrá. Ani si často neuvedomujem, koľko vecí skrývam. Až keď niekto bez môjho súhlasu odhalí to, za čo sa hanbím...

Pane, pomôž mi prosím, žiť v pravde. A ak sa aj odhalí to, čo nechcem ukazovať (odhalenie, ohováranie, kritika, zahanbenie...), nech to prijímam s pokorou a odovzdanosťou do tvojej vôle. Pretože nič sa nedeje bez tvojho súhlasu, ale všetko - všetko na tomto svete - má zmysel. Každá bolesť, tela i duše, má veľkú cenu pre spásu duší. Ak ju pripojíme k tej tvojej.

Jedenáste zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž.


Bolesť. A bezmocnosť. ... čo za nás dal.

Viac slov tu nemám.

Dvanáste zastavenie: Ježiš na kríži zomiera.

Dokonané je. ...

Trináste zastavenie: Ježiša skladajú z kríža.


Štrnáste zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu.


Ale smrťou a uložením do hrobu táto cesta nekončí. Po dlhom kráčaní dolu kopcom sme dorazili až k pätnástemu zastaveniu. Hrob je prázdny! Ježiš žije! Niet ho tu, vstal! Aj my môžeme žiť s ním. Ak ho budeme verne sprevádzať po celej ceste.

Pätnáste zastavenie: Ježiš žije! Aleluja!

Želám sebe aj všetkým vám, nech vaše cesty vždy idú vedľa Jeho ciest. Nech vždy vnímate, že všetko, všetko na tomto svete, má zmysel. A nech vždy poznávate, že po každom Veľkom piatku (utrpenie) príde Biela sobota (vzkriesenie a radosť)!


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kalvárie, ktoré sme už navštívili (a zdokumentovali):

2011:
Nová Baňa
2012:
Doľany
Doľany ešte raz 
Hronský Beňadik
2013:
Vajnory
Marianka
2014:
Dolné Orešany 
Smolenice 
Trnava
Hliník nad Hronom 
Brestovany
Nitrianske Pravno - Solka 
2015:
Stupava, Kúty, Šaštín
Bratislavská Kalvária 
Bratislavský hradný vrch
Topoľčianky 
Dubová 
2016: 
Hronský Beňadik (znovu) 
Dvory nad Žitavou 
Mimo pôstu:
Báč 
Ostrov Krk (Croatia) 
Frauenkirchen, Annakapelle (Austria)
2017:
La Salette (France)
La Salette - bazilika (France) 
Lourdes (France)
Fatima (Portugal)

2 komentáre:

  1. Nech nám žehna Pán nech nás chráni nech nám daruje pokoj. 2018 som Bola na týchto miestach Lurdy Vďačím Ti Matka Božia že som prijala tvoju pozvánku ísť za Tebou i Tvojim Synom Veď len vy viete preco sa mi uslo tej milosti a prísť za vami Len vybviete čo potrebujem pre tento život ibvec y život Ďakujem

    OdpovedaťOdstrániť

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...