utorok 9. mája 2017

Annakapelle: Krížová cesta Fatimy

Želám vám pokojný čas a prinášam dokončenie spomienky na náš posledný pôstny výlet. Myslím, že je najvyšší čas pridať sem poslednú spomienku spred Veľkej noci. Zvlášť ak sa chcem podeliťaj o myšlienky súvisiace s posolstvom Panny Márie z Fatimy. Veď výročie prvého fatimského zjavenia bude už o niekoľko dní.

8. 4. 2017 (Sobota pred Kvetnou nedeľou) 
Z Frauenkirchenu sme pokračovali k Annakapelle, kde nás čakalo pokojné miesto v lone prírody ako stvorené na rozjímanie. Hoci tunajšie zobrazenia umučenia Pána sú o poznanie jednoduchšie, pokoj a intimita prostredia nám umožnili hlbšie ponorenie do modlitby. A keďže máme 100. výročie zjavení vo Fatime, vybrali sme si ako materiál na rozjímanie "Krížovú cestu Fatimy" spracovanú Rastislavom Palovičom. (Zdroj: http://www.maria.sk/krížova-cesta-fatimy)

Vstup do pútnického areálu

Kostolík a pod ním kaplnka Božieho hrobu

Tu si veriaci môžu po celý rok pripomenúť pochovanie
(a zmŕtvychvstanie) Ježiša


A už sme pri prvom zastavení. Ponúkam vám celé znenie "Krížovej cesty Fatimy", ako sme si ho čítali počas modlitby. Možno vás tiež inšpiruje.

Kaplnky krížovej cesty v Annakapelle

Úvodná modlitba.
Pane Ježišu, tvoje utrpenie a kríž úzko súvisí s tvojou matkou Máriou. Nedajú sa od seba oddeliť. 13.mája 1917 do Fatimy prichádza tvoja Matka. Jej Nepoškvrnenému srdcu sa zasvätil aj svätý Ján Pavol II. 13.mája 1981 bol tento pápež postrelený. Smrtiaca guľka z jeho tela zdobí kráľovskú korunu sochy tvojej Matky vo Fatime. Na troch deťoch z Fatimy, ktoré si vyvolila, sa plnia slová 8. žalmu: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa“. Teraz chce Mária použiť aj nás, aby sme spolu s tebou prešli tvoju cestu kríža, ktorá nám zaistila večný život. Amen.1. Zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť.
Aká veľká bolesť musela preniknúť srdce Ježišovej Matky, keď počula slová „hoden je smrti“. Ona je však aj našou matkou a zdá sa, že aj tento svet je odsúdený na smrť... Preto prichádza k nám do Fatimy, aby nám ponúkla plán záchrany – jej Nepoškvrnené srdce.
Vďaka ti , Mária, za tento úžasný dar. Vďaka, že v tvojom srdci sme ukrytí pred zlobou tohto sveta.


2. Zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.
Ježiš berie kríž na plecia dobrovoľne. Je to kríž našich hriechov, ktorý by sme mali niesť my. Mária vo Fatime povedala Lucii, Hyacinte a Františkovi, aby dobrovoľne ponúkli Bohu svoje obety a modlitby za tento svet. Sama o tom hovorí: „Mnoho ľudí prichádza do pekla, pretože nemajú nikoho, kto by sa za nich modlil a obetoval.“
Vďaka ti, Panna Mária, za to, že nám dávaš silu dobrovoľne a z lásky vziať svoj kríž na svoje plecia.


Nápisy okrem nemčiny aj v chorvátskom a maďarskom jazyku

3. Zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.
Ježiš už nevládze, ale nevzdáva sa a vstáva. Náš život je neustále padanie a vstávanie. Dôležité je neostať ležať a dôjsť do cieľa. Mária nás vo Fatime vyzýva k vytrvalosti v obetách, aj keď sa nám nechce. Fatima nám kladie vyššie životné ciele, ako je naše pohodlie. Je to spása duší, ktoré najviac potrebujú Božie milosrdenstvo.
Vďaka ti, Mária, za to, že svojim orodovaním pomáhaš vstať všetkým, ktorí padajú pod ťarchou svojich hriechov.4. Zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou.
Ježišovo srdce a Nepoškvrnené srdce jeho matky splynuli v jedno. Panna Mária vo všetkých svojich posolstvách hovorí len to, čo jej syn Ježiš. „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5). Vo Fatime nás žiada o zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvätením sa s ňou zjednocujeme tak, ako je ona zjednotená so svojím synom... Vďaka ti, Panna Mária, za dar tvojho Nepoškvrneného srdca, o ktorom hovoril už prorok Ezechiel: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.“ (Ez 36,26)


5. Zastavenie : Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž
Ježišovi sa uľavilo, keď pocítil pomoc, isto sa uľavilo aj jeho matke Márii. Vo Fatimskom posolstve Mária veľa hovorí o pápežovi – druhom Kristovi, ktorý nesie na svojich pleciach kríž celej Cirkvi, preto nás prosí, ba dokonca žiada: modlite sa a obetujte sa za Svätého Otca. A terajší pápež František v deň svojho zvolenia prosí: modlite sa za mňa, aby som mal silu viesť Kristovu Cirkev.
Vďaka ti, Mária, za nášho pápeža, aj za to, že mu spolu s tebou môžeme svojou modlitbou a obetou pomáhať s jeho krížom.6. Zastavenie: Veronika podáva Ježišovi šatku
Veronikina odvaha je obdivuhodná. Ježiš ju odmieňa odtlačkom svojej tváre. Mária si Ježišovu tvár aj s každou jeho bolesťou, od jeho narodenia vpisovala do svojho srdca. Vo Fatime sa zjavila so srdcom, na ktorom bola tŕňová koruna jej Syna. Ten, kto sa snaží žiť podľa Fatimského posolstva, nadobúda podobu jej Syna.
Vďaka ti, Panna Mária, za to, že tvoje srdce je dokonalá forma, z ktorej sa odlieva podoba tvojho Syna. Vďaka ti, že Ježišova podoba sa vtláča do sŕdc tvojich detí.


7. Zastavenie: Ježiš druhý raz padá pod krížom.
Kríž je čoraz ťažší, lebo Ježišovi ubúdajú sily. Je ťažké v takejto chvíli nestratiť nádej. Aj Fatimské posolstvo je plné nádeje, hoci je mnoho vykladačov, ktorí v ňom vidia víťazstvo zla a beznádej. Máriine deti sa nedajú oklamať, veď ona je Matkou nádeje.
Vďaka ti, Mária, že keď na svojej ceste strácame silu pokračovať, ukazuješ nám konečný cieľ: víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca, pre ktoré sa oplatí vstať a pokračovať až do konca.8. Zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy
Pohľad na Ježiša vzbudzoval súcit. Ale Ježiš upriamoval pozornosť žien na ich životy a životy ich detí. Aj za ich hriechy znášal toto utrpenie. V treťom fatimskom tajomstve, zverejnenom v roku 2000, zaznieva tri krát slovo POKÁNIE. To je cesta učeníkov Fatimy.
Vďaka ti, Mária, za to, že tvoje srdce, ktoré bolo uchránené od hriechu, prijíma bolesť za naše hriechy. A dávaš nám riešenie – tomu, kto sa zasvätí tvojmu Nepoškvrnenému srdcu, pokánie sa stane samozrejmosťou.


9. Zastavenie: Ježiš tretí raz padá pod krížom.
Ježišov pád sa znovu opakuje. Jeho slabosť a bolesť sa stupňuje. Určite by mu matka chcela pomôcť, keby mohla. Ježiš a Mária prijímajú poslušne Otcovu vôľu. Toto je škola Fatimy. Malej Hyacinte Mária povedala, že zakrátko si ju Pán povolá k sebe, že umrie v nemocnici sama, bez útechy svojich príbuzných. Hyacinta to prijala s láskou, lebo tak dopustil Nebeský Otec. To je obeta Máriinho srdca.
Vďaka ti, Panna Mária, že vo svete plnom ľahostajnosti a svojvôle, stále nachádzaš duše ochotné poslúchať Boha a prinášať mu obety.10. Zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
Ježišovi vzali všetko, aj jeho dôstojnosť, ale vzťah lásky milujúceho Otca a milujúcu Matku mu nik nevezme. Láska Otca a Matky je bezhraničná, a predsa Boh Otec dopúšťa na neho takéto utrpenie. Prečo? Lebo túto lásku chce Ježiš preniesť až k nám. Dokonalá láska je ochotná vzdať sa všetkého pre milovaného, ak je to potrebné. Mária vo Fatime vystríha pred lipnutím na majetku, či kariére, nabáda k ochote z lásky k Bohu sa vzdať všetkého, čo od nás žiada. V Márii sa napĺňa a uskutočňuje Abrahámova obeta, keď Bohu ponúka svojho syna, ktorý je zároveň Synom Božím.
Vďaka ti, Mária, že nás učíš byť poníženými služobníkmi v Ježišovi. Aj nás môže svet obrať o všetko, len tvoju lásku a lásku nebeského Otca nám nik nevezme.11. Zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž
Ježišove ruky, ktoré vykonali toľko dobra už znehybneli. Stali sa súčasťou pevného kríža. Mária stojaca pod krížom je zjednotená s touto bolesťou. Kríž sa stáva súčasťou jej tela. Mária je stromom života, ktorý rodí vzácny plod - Ježiša Krista. On o sebe hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život“. Fatimské posolstvo je plné úcty k Ježišovi v Eucharistii. Deti, ktorým sa Panna Mária zjavila, trávili dlhé hodiny adoráciou. K tomuto vedie Božia Matka aj nás.
Vďaka ti, Panna Mária, že si pri každej vystavenej Sviatosti oltárnej, že nás učíš k úcte k Ježišovmu sviatostnému telu.


12. Zastavenie: Ježiš zomiera na kríži.
Na začiatku dejín spásy v knihe Genezis Boh hovorí hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." (Gn 3,15) Aj posledná kniha Biblie – Zjavenie - hovorí o Žene odetej slnkom... V deň posledného zjavenia vo Fatime 13.októbra 1917 sa pred očami sedemdesiattisícového davu pútnikov udial slnečný zázrak, kedy slnko „tancovalo“. O niekoľko dní potom vypukla Veľká októbrová socialistická revolúcia, ktorá priniesla mnoho utrpenia ľuďom na celom svete. Strhol sa veľký boj medzi Ženou a červeným drakom, o ktorom hovorí kniha Zjavení v 12. kapitole. Vo chvíli Ježišovej smrti sa táto Žena stáva našou Matkou slovami „Žena, hľa tvoj syn!“ ktoré adresoval Ježiš svojej Matke a učeníkovi stojacemu pri nej.
Vďaka ti, Mária, za odvahu stáť pod krížom, vďaka, že si nás prijala za svoje deti, že slová z Fatimy sú rady milujúcej Matky.


13. Zastavenie: Ježiša skladajú z kríža
Ježišovo mŕtve telo kladú do lona jeho Matky. Mária znovu opakuje svoje Fiat ako v Nazarete. Vtedy zostúpilo Otcovo Slovo do jej panenského lona a ona nám ho dala v Betlehemskej maštali. Teraz má vo svojom lone opäť Ježišovo telo. Aká veľká bola bolesť Matky Márie...ale v tejto bolesti je ukrytá aj nádej. Chvíľa prehry je v Bohu chvíľou víťazstva. Vo Fatime Mária hovorí o víťazstve svojho Nepoškvrneného srdca a o víťazstve Cirkvi, ktoré je spojené s ním. Aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí: „Cirkev vojde do slávy Kráľovstva len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní.“KKC 677
Vďaka ti, Panna Mária, za nádej ktorú nám dávaš a učíš nás vidieť v každom kríži víťazstvo všemohúceho Boha.14. Zastavenie: Ježiša pochovávajú.
Tmavý hrob, ktorý ukryl Ježišovo telo, je podobný lonu, ktoré ukrýva nový život pred narodením. Aj z neho vyjde na tretí deň nové oslávené telo ... ale ešte je tu sobota. Táto sobota bola jediným dňom, ktorý Mária prežila bez svojho syna. Pre túto bolesť jej srdca Cirkev odpradávna venuje sobotu jej úcte. Vo Fatime žiadala, aby sme jej zasvätili prvé soboty v mesiaci. Modlitba rozjímavého ruženca, ktorú Mária v tento deň žiada, je veľkou školou Fatimy, kde sa stávame Ježišovými učeníkmi tejto doby.
Vďaka ti, Mária, že každý, kto sa ti zasvätí, prebýva tajomne v tvojom lone, ako tvoje milované dieťa, aby si nás takto, skrze Ducha Svätého, mohla porodiť k novému životu.


Záverečná modlitba.
Vďaka ti, Pane Ježišu, za túto pobožnosť krížovej cesty, v ktorej sme spájali tvoje utrpenie s utrpením tvojej Matky. Jej najviac záleží na tom, aby žiadna kvapka tvojej krvi nebola vyliata nadarmo. Ty si povedal: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka... (Mt 24.37) Tak ako Noe vstúpil do archy, tak nás Mária vo Fatime pozýva k zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu , aby sme boli uchránení pred veľkou búrkou, ktorá príde na tento hriešny svet. Takto pripravení môžeme najlepšie očakávať tvoj druhý príchod , lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Scéna z Getsemany

Anjel posilňuje JežišaPohľad cez okno kaplnky
Želám vám pokojné dni, a vedomie nežnej materskej opatery Božou i našou Matkou Máriou.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Kalvárie, ktoré sme už navštívili (a zdokumentovali):

2011:
Nová Baňa
2012:
Doľany
Doľany ešte raz 
Hronský Beňadik
2013:
Vajnory
Marianka
2014:
Dolné Orešany 
Smolenice 
Trnava
Hliník nad Hronom 
Brestovany
Nitrianske Pravno - Solka 
2015:
Stupava, Kúty, Šaštín
Bratislavská Kalvária 
Bratislavský hradný vrch
Topoľčianky 
Dubová 
2016: 
Hronský Beňadik (znovu) 
Dvory nad Žitavou 
Mimo pôstu:
Báč 
Ostrov Krk (Croatia) 
Frauenkirchen, Annakapelle (Austria)
2017:
La Salette (France)
La Salette - bazilika (France) 
Lourdes (France)
Fatima (Portugal)
Frauenkirchen (Austria)
Annakapelle (Austria)

2 komentáre:

Ďakujem za vaše milé slová. A želám radostný deň!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...